top of page

SPREKERS.

Esper vzw

PETER ROBER

klinisch psycholoog en gezinstherapeut, werkzaam in Context - Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie van het UPC KU Leuven.  Hij is er o.a. verantwoordelijk voor de postgraduaat opleiding Relatie- en Gezinstherapie (KU Leuven). Verder is hij als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.

 

Dagvoorzitter van Psychotrauma en Therapie.

www.uzleuven.be/context

Esper vzw

​STEFAAN VERTOMMEN

 

klinisch psycholoog,

EMDR practitioner en gedragstherapeut. Verbonden aan het Atmosfeer-team UPC KU Leuven en zelfstandige praktijk. Voorzitter van Esper vzw.

 

In deze workshop maken we kennis met de theorie over de structurele dissociatie van de persoonlijkheid (Ellert Nijenhuis, Onno van der Hart & Kathy Steele). Dit toonaagevend model wordt op een klinisch hanteerbare manier vertaald naar het werkterrein van de klinische psychodiagnosticus. We focussen ons zowel op de wijze waarop DSM-V diagnoses binnen het veld van psychotrauma aansluiten op dit structurele model, als op mogelijke testinstrumenten die bruikbaar zijn om de topografie van de door trauma gefragmenteerde persoonlijkheid in kaart te brengen. De verschillende vormen van structurele dissociatie van de persoonlijkheid worden toegelicht met casuïstiek.

www.emdr-therapie.be

Esper vzw

PATRICK LUYTEN

 

klinisch psycholoog, PhD en als hoofddocent verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven.

 

In deze voordracht schets ik eerst het belang van het erkennen van de rol van trauma in een brede waaier van psychologische en relationele problemen. Trauma wordt dan ook steeds meer beschouwd als een ecophenotype dat een brede kwetsbaarheid inhoudt. Vervolgens ga ik in op recente evoluties vanuit psychodynamische hoek in verband met de behandeling van trauma, met een focus op mentalisatie gebaseerde behandelingen. Ik sta stil bij de impact van trauma op het mentalisatievermogen en bij de vaak onvermijdelijke herhaling van een trauma dynamiek in relaties, inclusief de therapeutische relatie. De klemtoon ligt daarbij op het aanreiken van concrete handvatten voor de clinicus om hiermee om te gaan.

 

Esper vzw

KURT RENDERS

 

Cliëntgericht psycholoog, Emotion

Focused en Existentieel Psychotherapeut, coördinator

opleiding Emotion, Focused Therapie en staflid Specialisatieopleiding Existentiële Therapie van de FMS te

Turnhout en Kernstaflid Opleiding Cliëntgerichte Therapie van de KUL, coördinator groepspraktijk Conciente

te Antwerpen.

 

In deze lezing zal ik beschrijven hoe ik vanuit het perspectief van de Emotion Focused Trauma Therapy werk met mannelijke overlevers van seksueel misbruik. De Emotion Focused Trauma Therapy werd een paar jaar terug ontwikkeld door Paivio & Pascual-Leone aan de York University van Toronto, Canada. EFTT is een traumatherapie die gebaseerd is op een empirisch geverifieerd model en dat verschillende fases en stappen beschrijft die nodig zijn om trauma’s uit het verleden een plek te kunnen geven. Het model is uitvoerig beschreven in Emotion Focused Therapy for Complex Trauma: An Integrative Approach van Paivio & Pascual-Leone (2010). Naast het uiteenzetten van het behandelmodel zal in de lezing uitvoerige aandacht gaan naar het bespreken van casumateriaal.

 

Esper vzw

PETER ADRIAENSSENS

 

kinder- en jeugdpsychiater UPC KU Leuven, hoofddocent aan de KU Leuven, directeur van het Vertrouwenscentrum kindermishandeling van Vlaams-Brabant.

 

Neurobiologen en trauma-psychotherapeuten, ze lijken een tegengestelde taal te spreken. De ene wijst op de ernst van schade, het impact op ontwikkeling, en dreigt de overlever tot slachtoffer te reduceren. De trauma-psychotherapeut is gericht op heling en is een teken van hoop. Het slachtoffer groeit tot overlever. Veroordelen we cliënten tot de keuze, of groeit er een netwerk van kennis waar de psychotherapeut versterkt uitkomt.

Esper vzw

​ERIK DE SOIR

 

klinisch psycholoog, psychotherapeut, De Weg Wijzer - Centrum voor Psychotherapie.

 

In deze bijdrage wil de spreker het belang onderstrepen van de psychofysiologische stabilisatie in de eerste fase van psychotrauma therapie. Zonder een minimum aan symptoomcontrole en uitgebreide vaardighedentraining zullen noch de therapeut noch de patient tot de essentie kunnen komen in de behandeling van de traumagerelateerde inhouden. De noodzakelijke vaardigheden training aan de hand van adem- en houdingscorrectie, meditatie of mindfulness, visualisatie van rustplekken, fysieke (verdedigings)beweging, psycho-educatie, lichaamsgericht werk en ego-versterking legt de basis voor het overwinnen van de fobie voor contact met trauma-gerelateerde ervaringen en fobie voor gehechtheid.

www.erikdesoir.be

www.dewegwijzer.org

Esper vzw

JOHAN VANDERLINDEN

 

klinisch psycholoog, PhD en systeemtherapeut, behandelcoördinator zorgprogramma eetstoornissen van het UPC KULeuven en als ‘research fellow’ verbonden aan de faculteit psychologie (KUL). Hij is tevens voorzitter van de Vlaamse Academie Eetstoornissen. Hij heeft een jarenlange ervaring in onderzoek en behandeling van eetstoornissen met bijzondere interesse voor de gevolgen van ernstige traumatisering en dissociatie. Hij is auteur van vele  publicaties omtrent oa de behandeling van trauma, dissociatie en eetstoornissen.

 

Ongeveer de helft van alle eetstoornis patiënten rapporteren één of meerdere traumatische ervaringen in hun voorgeschiedenis. In deze workshop maken we kennis met enkele fundamentele richtlijnen voor de behandeling van eetstoornissen met een complexe trauma voorgeschiedenis. In het tweede deel gaan we dieper in op het belangrijkste doel in de eerste fase van de behandeling, namelijk het herwinnen van de zelfcontrole en normaliseren van eetgewoonten en gewicht.  In het derde deel geven we een kort overzicht van mogelijke therapeutische technieken (hypnose, geleide fantasie, schrijfopdrachten, EMDR, ….) die nuttig kunnen zijn bij het herschrijven van de  voorgeschiedenis van –meestal- ernstige emotionele verwaarlozing (met video demonstratie).

Vragen en kritische reflecties worden zeer gewaardeerd.

 

KIM LEROUGE

 

klinisch psycholoog en EMDR-practitioner, Relatie- en gezinstherapeut, therapeut en staflid BuSO Woluwe, werkzaam in zelfstandige praktijk.

 

Ons primair uitgangspunt is dat we het individu situeren in een bredere relationele, sociale, culturele en maatschappelijke context. We hechten in deze workshop zowel belang aan de zorgvragen, de aarzelingen en de krachten van cliënten en hun context, als aan het constructief aanwenden van de resonanties van de therapeut. Adolescenten kunnen, gezien hun specifieke ontwikkelingsfase, baat hebben bij een integratieve benadering met een creatieve toepassing van EMDR. We bespreken hoe EMDR een zinvolle aanvulling kan bieden aan een benadering die de context mee centraal stelt.

Systeemtherapie en EMDR als partners onderweg naar een coherent verhaal!

 

Esper vzw
Esper vzw

​IRENE VAN DE GIESSEN

 

Mw. Irene van de Giessen werkt als ervaringsdeskundige bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en heeft een eigen bedrijf ‘Hersteltalent’. Zij is bestuurder bij Kenniscentrum Phrenos en adviseur bij de Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie.

 

Irene van de Giessen neemt ons mee op een weg van chaos/fragmentatie naar heelheid. Zij werd niet alleen met een ernstige psychische aandoening geconfronteerd, maar vervolgens ook met een chronische lichamelijke aandoening. Haar herstelproces van vroegkinderlijke chronische traumatisering is een pleidooi voor het afleggen van oude patronen, het tonen van doorzettingsvermogen, eerlijk zijn tegen jezelf en vertrouwen op de mogelijkheden die daardoor ontstaan. Zij zal ingaan op de nieuwe lichamelijke en mentale verbindingen die in het brein kunnen ontstaan door middel van aandachtig oefenen (deep practice). Een combinatie van fysiotherapie, training en coaching ziet zij als voorwaarde voor een duurzaam resultaat.  convalescenttalent.nl

Esper vzw

​LUDWIG CORNIL

 

klinisch psycholoog, hoofdopleider EMDR. Hij werkte 20 jaar op de Psychologische dienst van het AZ-Goeninge in Kortrijk en heeft nu een zelfstandige praktijk, gespecialiseerd in traumaproblematiek. Hij werkt sinds 1998 met EMDR en maakt als EMDR-trainer deel uit van het team van Francine Shapiro. Hij werd in Duitsland opgeleid tot psychotraumatoloog en biedt met zijn Belgisch EMDR-Instituut – INTEGRATIVA- trainingen aan in EMDR en psychotrauma

 

Het effectiviteitsonderzoek naar EMDR is sinds eind jaren '80 voornamelijk gevoerd rond PTSS en heeft wereldwijd geleid tot opname van EMDR in de richtlijnen voor de behandeling ervan. Meer en meer zijn therapeuten EMDR ook gaan aanbieden voor andere problematieken, wanneer een link met traumatische gebeurtenissen of moeilijke levenservaringen kan worden aangetoond. De presentatie zal de logica van deze evolutie bespreken en een overzicht bieden van recente ontwikkelingen en toepassingsgebieden van EMDR samen met de stand van het wetenschappelijk onderzoek.

www.integrativa.be

Esper vzw

LUCIA DEHAENE

 

orthopedagoge, PhD en gezinstherapeute, als docent verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Educatie, Cultuur en Samenleving). Aan het facultaire praktijkcentrum coördineert ze een hulpaanbod in transculturele trauma-zorg aan vluchtelingen.

 

In deze workshop exploreren we een vormgeven aan trauma-zorg aan vluchtelingengezinnen vanuit een dialogisch perspectief, waarin de therapeutische relatie vorm krijgt als collaboratieve dialoog en een gedeeld zoeken naar betekenisgeving aan de gevolgen van trauma en gedwongen migratie. Vanuit deze oriëntatie gaan we in op enkele centrale thema’s in de therapeutische dialoog met vluchtelingen: verhalen van trauma, verhalen van cultureel verschil, en het verhaal van de therapeutische relatie zelf als een ontmoeting met maatschappelijke ongelijkheid. Binnen elk van deze drie thema’s belichten we vanuit casusmateriaal handvaten in de begeleiding van vluchtelingengezinnen en gaan daarbij in het ondersteunen van verbindingen tussen verleden, heden en toekomst; tussen spreken en zwijgen; tussen culturele betekeniskaders, tussen macht en machteloosheid; en tussen betekenisgeving en betekenisloosheid.

 

bottom of page